Lokalförening

Här nedan följer de kriterier på vad som behövs för att vara en självständig lokalförening.  Vi hjälper gärna till och stöttar er! Ta då kontakt med bidragshandläggare Marcus Bernström, tel: 036- 30 61 65, email: marcus.bernstrom@sau.nu

 • STADGAR: För att SAU skall kunna söka bidrag på er förening måste den ha egna stadgar. Om föreningen antar stadgar utifrån det förslag vi ger är det tillräckligt. (En mall med normalstadgar finns under fliken mallar och blanketter). Ni behöver endast skicka in nya stadgar och om ni ändrat i dem sedan ni senast rapporterade era stadgar till oss. Markera i så fall tydligt i stadgarna vad ni ändrat.

 • MEDLEM: Föreningen måste rapportera in alla sina medlemmar till SAU. För att SAU skall kunna söka bidrag för föreningen skall den ha 60 % av medlemmar i åldern 6-25 år och de måste någon gång under året själva frivilligt välja att bli medlem. Man blir medlem genom att årligen betala en medlemsavgift eller skriva på ett medlemskort. För samtliga medlemmar skall kompletta uppgifter rapporteras; varje medlems namn, adress, födelseår, kön, vilken lokalförening medlemmen är ansluten till och datum för inbetalning av medlemsavgift eller datum för skriftlig eller elektronisk dokumenterad ansökan om medlemskap. Detta skall redovisas  och skickas in till SAU senast den 1 mars 2017.  (Förslag på hur en medlemsförteckning kan se ut finns att hämta under fliken Mallar och blanketter).

 • VERKSAMHETSBESKRIVNING: För att vara en godkänd förening så måste den ha någon form av aktiv verksamhet som ni varje år beskriver. Detta sker genom att ni varje år innan den 1 mars skickar in en verksamhetsbeskrivning till SAU (mall för en verksamhetsbeskrivning finns under fliken Mallar och blanketter). För att verksamhetsbeskrivningen skall vara godkänd skall den innehålla:

·         Att man utgör bidragsgrund för riksorganisationen SAU.

·         En årsberättelse om vilken verksamhet som bedrivits under 2016.

·         Vilka personer som utgör avdelningens styrelse eller motsvarande organ (med motsvarande organ menas till exempel chefsledargrupp).

·         Antalet bidragsgrundande medlemmar (6-25 år och som  gjort en aktiv handling genom att de har betalt medlemsavgift eller genom namnunderskrift visat medlemskap).

 • ÅRSMÖTE: Föreningen måste varje år hålla ett årsmöte. Föreningen måste intyga att mötet var beslutsmässigt (behörigt). Föreningen måste rapportera eventuella stadgeändringar som beslutades. Årsmötet ska vara föreningens högsta beslutande möte och dit skall alla medlemmar vara inbjudna och ha rösträtt. Styrelsen skall väljas årligen av medlemmarna på årsmötet och måste bestå av minst tre personer. Föreningen ska ha minst en revisor och skall vara vald av föreningarnas medlemmar på ett årsmöte. Revisorns uppdrag i föreningen är att undersöka den senast valda styrelsens arbete åt medlemmarna, så att den följer beslut på årsmötet, sköter föreningens ekonomi och följer föreningens stadgar. Därför kan inte de ni vill välja in i styrelsen vara revisor för er förening. Revisor bör inte vara nära släkt, såsom syskon, make, maka, förälder eller barn till någon i styrelsen.