Verksamhetsplan

SAU:s årskonferens beslutar vart 6:e år om en Verksamhetsplan som ligger till grund för inriktningen på SAU:s arbete under kommande 6-årsperiod. Den Verksamhetsplan som nu är aktuell antogs vid årskonferensen 2013 och är giltig för åren 2014-2019.

Verksamhetsplan SAU 2014-2019

Utmana och Utrusta

SAU vill framför allt leda barn och unga till ett möte med Jesus Kristus, ett möte som utmanar till en förändrad bild av både sig själv, Gud och omvärlden. Vi vill utmanas till att vara ett sammanhang som tar både Guds ord och omvärlden på stort allvar, till att ständigt vara i rörelse och till att alltid låta samtalet om tro och efterföljelse vara levande.

Vi vill vara utrustande så att vår verksamhet ger redskap och verktyg för att möta livets utmaningar. Vi vill utmanas av Guds kärlek till sin skapelse, och vi vill efter bästa förmåga arbeta för att utrusta de vi möter med en förståelse av Guds kärlek och omsorg om varje människa. Vi vill också vara ett sammanhang som både talar om och praktiserar efterföljelse av Jesus Kristus så att tron omsätts i både teori och praktik.

Relationen till Gud

Vi vill med all vår verksamhet möblera för Gudsmöten. Vi vill arbeta för att ledare och deltagare utmanas och utrustas till en fördjupad Gudsrelation med fokus på:

Bön
Vi tror att bön är en levande relation mellan Gud och människa. Därför vill vi uppmuntra bönen både i förberedelse, genomförande och uppföljning. Vi vill vara beroende av Gud i allt det vi gör. Vi vill verka för att bönen ska vara en naturlig del i varje SAU-verksamhet, där vi tror att bönens kontinuitet är minst lika viktig som dess kvantitet.

Bibeln
Vi tror att Bibeln är Guds ord. Därför vill vi tillsammans utmanas, utrustas och utvecklas genom att enskilt och tillsammans läsa och försöka förstå Bibelns budskap i vår tid. Vi tror att Bibeln tål att prövas, och vi vill uppmuntra det öppna samtalet där vi tillsammans bearbetar Bibelns budskap.

Undervisning
Vi tror att vad som sägs i både våra centralt och lokalt arrangerade verksamheter är av yttersta vikt. Därför vill vi forma mötesplatser för undervisning och samtal både i större och mindre konstellationer. Vi vill forma miljöer där det är högt till tak, där alla får komma till tals och där frågor om tro och liv får utrymme att bearbetas. Vi vill särskilt verka för en medveten förväntan på att både deltagare och ledare har viktiga erfarenheter att bidra med. Vi tror att dialog många gånger är bättre än monolog.

Relationen till medmänniskor

Vi tror att människan är skapad för relation, både med Gud och andra människor. Därför vill vi aktivt arbeta för både etablering och fördjupning av relationer människor emellan. Vi vill ta utmaningen att älska sin nästa som sig själv på stort allvar varför vi vänder oss emot objektifiering och diskriminering på grund av t.ex. kön, religion, etnicitet, sexualitet, eller funktionshinder.
Vi tror att varje relation är viktig för sin egen skull, och vi vill uppmuntra relationer också utanför kyrkans väggar. Vi vill aktivt motverka att bli en subkultur, och istället arbeta för att SAU ska möta människor där de finns.
Vi vill uppmuntra och stärka relationen till övriga kristna. Vi tror att ekumenik är viktigt i både det lokala och centrala arbetet och vi vill uppmuntra samverkan med människor och organisationer där vi tror att det kan vara fruktbart.

Relationen till omvärlden

SAU vill ta ansvar och vara solidariska med våra medmänniskor, även de vi inte personligen möter. Vi vill aktivt arbeta med att stå upp för de som är fattiga, utsatta och svaga. Vi uppmuntrar både personligt och gemensamt engagemang, liksom opinionsbildning och samverkan med andra som delar denna vilja till solidaritet.

Vi vill ta ansvar för vårt handlande i relation till omvärlden genom att värna frågor som påverkar våra gemensamma förutsättningar. Vi tror att Gud är universums herre, och därför vill vi aktivt vårda skapelsen genom engagemang i frågor som rör miljö, rättvisa och fred. Vi vill skapa medvetenhet om dessa frågor, och vi vill kontinuerligt förändra vår verksamhet så att vi på bästa sätt prioriterar dessa områden, även om det skulle gå ut över vår bekvämlighet.

Vi vill också värna internationella frågor. Vi vill ta vara på erfarenheter i mötet med andra kulturer, och vi vill ta ansvar genom att värna det globala perspektivet. Vi tror att alla människor är Guds skapelse, och utifrån det vill vi låta internationella frågor få utrymme i SAU.

Ledare

Ledare är en förutsättning för all SAU:s verksamhet. Vi vill arbeta med att stötta, uppmunta och utmana ledare. Vi vill stimulera samtal, både lokalt och centralt, om vad det innebär att vara ledare i SAU och vilka förväntningar vi har på varandra. Vi vill arbeta för att de områden som berörs av Verksamhetsplanen också prioriteras bland ledare. Vi vill aktivt arbeta för att SAU blir en stöttning och hjälp för den lokala ledargruppen, både genom utmaning, utbildning och utveckling.

Våga!

”Våga misslyckas – våga lyckas!”
SAU vill inte begränsas av rädslan för misslyckande. Vi vill uppmuntra kreativitet, både inom och utanför den befintliga verksamheten. Vi vill arbeta för att SAU ska vara ett sammanhang där människor vågar pröva sina drömmar.
Vi vill inte i alla sammanhang servera barn och unga färdiga lösningar, utan istället låta deltagarna själva vara med och forma sammanhanget. Vi ser det som en prioriterad uppgift för ledare att finnas med och stötta, uppmuntra och skapa förutsättningar för barn och unga att själva vara med och forma framtidens SAU.