Motionera

Du som är medlem i SAU har möjlighet att vara med och påverka organisationen genom att skicka in en motion till SAU:s årsmöte. En motion är ett förslag som kan handla om vad helst du tycker SAU borde göra, förändra eller utveckla.

Det är inte svårt att skriva en motion. Skriv först ner dina tankar, när du tycker att du har fått med allt som du vill kan du börja skriva motionen. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Låt varje motion endast innehålla ett förslag. Har du flera förslag lämnar du istället in flera motioner.

En motion bör innehålla en tydlig rubrik därefter en bakgrundsbeskrivning och ditt förslag med en tydlig motivering. Detta ger årsmötet en god möjlighet att förstå vad det är du önskar nå med motionen. En motion avslutas bäst med ett yrkande, alltså ett förslag till beslut som du önskar att årsmötet ska fatta.

Ett yrkande kan se ut enligt följande
Jag/vi föreslår därför årsmötet att besluta
att..

Inför årsmötet 2023 önskar SAU-styrelsen att du skickar in din motion till info@sau.nu senast den 6 mars för att ge styrelsen en möjlighet att förbereda motionen inför årsmötet.