2021-05-31

Sök bidrag för projekt i er förening – senast 30 juni!

Under 2021 kommer SAU skjuta till extra pengar till våra lokalföreningar, en del av detta kommer att vara i form av ett sökbart bidrag! Här följer mer info om detta, välkomna med er ansökan!

 

Bakgrund och syfte

Under Coronapandemin har det kommit en mängd indikationer på hur den påverkar barn och unga med negativa effekter på både fysisk och psykisk hälsa. Inte minst är det bristen på gemenskap som påverkar när sociala kontakter minskar, fritidsaktiviteter ställs in och när även skolundervisning, för vissa grupper, sker på distans.

Vi har också tydliga indikationer på att många unga upplever att tron påverkas negativt när kyrkans aktiviteter ställs in och gemenskapen kring gudstjänster, samtal, bön och lovsång försvinner eller förändras. Det finns även en oro bland ledare för i vilken utsträckning dessa unga kommer att hitta tillbaka till kyrkan när pandemin väl är över.

Här ser vi ett stort behov av att utvärdera och möta upp den här situationen framöver.

Som ett led i detta har SAU-styrelsen beslutat att det extra statsbidrag som tilldelats SAU för 2021 ska delas ut till lokalföreningarna. Tanken är att det ska kunna ge extra stöd till olika satsningar framåt. En större del av bidraget kommer att fördelas jämnt mellan alla föreningar – här bestämmer ni själva hur pengarna ska användas. Kanske för sommarens lokala läger eller nya pingisrack till källaren!

 

En andra del, 100 000:- kommer att läggas i en sökbar ”fond” för extrasatsningar som ni vill göra. Det här ska vara satsningar som är gemenskapsfrämjande för att möta upp de behov vi ser i spåren av pandemin.

 

Vem får söka?

Alla lokala SAU-föreningar har rätt att söka

 

Till vad får vi söka?

Satsningen ni gör ska vara för att adressera behov ni ser i spåren av pandemin. Detta kan variera mellan olika föreningar men vi är ute efter konkreta satsningar på en eller flera specifika grupper som ni själva anser behöver lite extra uppmärksamhet framåt. Det handlar alltså inte om att måla om tonårsrummet eller köpa nya kanoter till UV. Istället handlar det om ”uppstart/omstart/boost”. Låt kreativiteten flöda!
Kanske skulle ni vara sugna på att göra en:

  • Bön och lovsångshelg i kyrkan?
  • Retreat för unga vuxna?
  • Pizzafest för konfirmanderna?
  • Festdag för familjen?
  • En ”testa att sjunga i kör”-dag?
  • Utbildningsdag för ledare med pepp-fest på kvällen?

 

Finns det några andra krav på oss som söker?
Ja! Vi tror på inkluderande och delaktighet och att barn och unga bjuds in att vara med och påverka. Ett krav är därför att den målgrupp ni vill göra en satsning för också får vara med och påverka innehåll och utförande – nyckelordet är gemenskap, så låt oss göra något tillsammans!
Varför inte låta sista paragrafen i SAU:s verksamhetsplan vara inspirationskälla:

 

”SAU vill inte begränsas av rädslan för misslyckande. Vi tror på att ge utrymme för kreativitet, att ge unga chansen att pröva sina vingar, i en mångfald av uttryck, i en trygg miljö med stöttning och uppbackning. Vi vill arbeta för att SAU ska vara ett sammanhang där människor vågar pröva sina drömmar och att det alltid ska finnas möjlighet att pröva nya vägar och uttryckssätt för evangeliet.
Vi vill inte alltid servera barn och unga färdiga lösningar utan istället se dessa som medskapare, som själva kan vara med och forma sina aktiviteter och sammanhang. Vi vill utmana till att inte enbart se barn och unga som framtidens församling, utan att våga se dem som dagens församling, med gåvor och talanger men framförallt som Guds älskade och fullvärdiga lemmar i hans kyrka här och nu.”

 

 

Hur söker vi?

Ni mailar en skriftlig ansökan till jacob.amterlind@sau.nu. Den ska innehålla en beskrivning av vad ni vill göra och vad ni ser för behov i just er verksamhet samt summan ni ansöker om.

 

När ska vi söka?

Vi vill ha er ansökan senast den 30 juni.

 

Hur mycket kan vi få?

Maxbeloppet är 10.000:- per sökande förening. Om ansökan godkänns kan ni tilldelas delar av eller hela beloppet, upp till 10.000:-.

 

Vad händer sen?
Efter genomförd satsning vill vi ha en återkoppling med bilder och text på vad ni gjorde och hur ni gjorde det. Detta kan vi publicera i våra kanaler som tips och inspiration och som exempel på allt fantastiskt som sker runt om inom SAU!

 

Välkommen med er ansökan – tillsammans är vi SAU!