BARNGUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR

Barngudstjänst för alla åldrar

Vårt uppdrag i de olika församlingarna är att sprida Guds kärlek till vår omgivning genom ord och i handling. Det kan vi göra på många olika sätt. Ett av sätten är en barngudstjänst för alla åldrar.

Att genomföra en gudstjänst där olika åldrar får mötas i ett gemensamt sammanhang kan upplevas som svårt, samtidigt som det är den absolut roligaste formen att fira gudstjänst på eftersom man får respons direkt tillbaka.  Tänk på att en gudstjänst för alla åldrar är en av de största missionssatsningarna vi har i våra församlingar på hemmaplan.

 

Vi har skrivit ner lite olika saker som är bra att tänka på när man skapar en barngudstjänst för alla åldrar i sin församling:

 1. Jesus
  Vi vill berätta om Jesus för att budskapet ska nå alla åldrar. Jesus är både barnens och den vuxnes vän.
 2. Församlingens behov
  När en gudstjänst planeras till både barn och vuxna behöver man utgå från församlingens kontext. Detta eftersom gudstjänsten ska planeras utifrån församlingens behov av såväl andlighet som gemenskap.
 3. Predikans olika nivåer
  Att anpassa sig till barnens nivå är en grundläggande förutsättning för att de ska uppleva gudstjänsten som meningsfull, givande och rolig. När predikan genomförs behöver den omfatta olika nivåer för att fler gudstjänstdeltagare ska få möjlighet att ta del av det teologiska budskapet. Detta bidrar till att ni når fler åldrar. Ja, helt enkelt en gudstjänst för alla åldrar!
 4. Barnens delaktighet
  Försök göra barnen delaktiga under gudstjänsten, det finns många uppgifter barnen kan hjälpa till med även om man inte är med på estraden.

 

Det finns många olika ”byggstenar ” som ni kan ha med i gudstjänsten. Här nedan följer lite förslag på hur ni kan tänka kring de olika byggstenar som kan finnas med på en barngudstjänst för alla åldrar:

 • Välkommen – Här finns möjlighet för både barn och vuxna att hälsa församlingen välkomna.
 • Sång – Att inte sjunga mer än två sånger åt gången samt att sjunga fyra sånger totalt under denna form av gudstjänst är ett bra riktmärke.
 • Lek – Ha som utgångspunkt att leken ska passa dagens tema och att leken möjliggör för fler deltagare. Vid tävlingsmoment kan vuxna och barn tävla mot varandra.
 • Psalmsång med insamling – Psalmsång är en viktig del i många församlingar och därför bör man också ha med det i en gudstjänst för alla åldrar.
 • Predikan – Predikan bör inte vara lång vid denna gudstjänst och det är bra om bibeltexten görs verklig med olika metoder.
 • Bönestationer
 • Avslutning – Avrunda denna gudstjänst med en gemensam bön som många känner till.

 

Kom ihåg att….

I en församling där barn och ungdomar trivs skapas förutsättningar för att föräldrar, mor och farföräldrar också känner gemenskap.

I en församling där föräldrar, mor och farföräldrar känner samhörighet trivs även barnen.

Se dessa två punkter som betydelsefulla riktmärken vid planeringen av en gudstjänst för alla åldrar.