Växa i Tro – planen från Equmenia

Vi på SAU vill tipsa om ”Växa i Tro-planen”

Det är en plan där Equmenia och Equmeniakyrkan gemensamt vill lyfta fram församlingen som växtplats för hela livet. Det innebär att barn, unga och vuxna efter sina förutsättningar ska få växa i tro tillsammans.

Equmenia har de senaste åren drivit ett medvetet arbete för att lokala föreningar ska arbeta processinriktat för unga och ha ett helhetstänkande för åldrarna 0-25 år. Planen kallas Växa i tro och är en pedagogisk helhetssyn som bygger på forskning kring både trosutveckling och religionspedagogik och våra egna erfarenheter. Ambitionen är att ta vara på förutsättningar och utmaningar i respektive åldersgrupp. De har gjort sex indelningar och grundvärderingar kopplade till respektive åldersgrupp.

Under varje åldersgrupp så ges vägledning kring vilka förutsättningar och utmaningar som finns i målgruppen. Allt för att ge den lokala församlingen och föreningen möjlighet att utvecklas åt sitt håll, efter lokala behov och förutsättningar – men med målet klart: att få barn och unga att växa i tro och få pröva det kristna livet.

För den lokala föreningen finns flera fördelar med att arbeta utifrån en helhetsbild:

1) Motiverar ledare att deras roll står i ett större perspektiv

2) Ger en bättre överlappning mellan olika verksamheter

3) Gör oss ansvariga inför framtiden – hur förvaltar vi de åldrar vi idag har om fem år? Om tio år?

De fyra ledorden

En norsk undersökning bland 300 ungdomar kring gudstro och erfarenheter visar att det finns bärande delar i kristen verksamhet som behöver finnas med för att tro ska grundas och växa, oberoende av ålder. Lägger man grunden rätt så lägger tidigare erfarenheter grund för fortsatt tillväxt i tro och gemenskap. Resultatet av Birkedals undersökning visar att de som har sin gudstro förankrad både i det kognitiva (kunskapen), det emotionella (erfarenheten) och det sociala (gemenskapen), har störst förutsättningar att behålla tron längre upp i åldrarna. Växa i tro-planen tar fasta på dessa tre områden, och beskriver dem som Berättelser, Upplevelser och Relationer.

Till detta läggs värderingen Delaktighet, som är ett pedagogiskt förhållningssätt. Under 1970-talet fanns ett uttalat pedagogiskt arbete inom SMU med ambitionen att sätta ungdomars situation och levnadsvillkor i centrum för verksamhetens utformning. Ett uttryck för detta var de tankar av Paolo Freire, som introducerades i Sverige under 1970-talet. Begrepp som dialog, medvetandegörande och samarbete blir ledord för den nya pedagogiska grundsynen. Ledarna får en mer tillbakadragen roll som resurspersoner till gruppens förfogande. Alla, oavsett bakgrund, förväntades kunna vara med på samma villkor.

På samma sätt vill vi idag ta tillvara deltagarens erfarenheter av livet, ställa det i relation till Bibelns berättelser och hjälpa henne att ta ansvar för sitt eget liv. Vi vill ge deltagaren utrymme att bli delaktig i verksamhetens innehåll, i dess genomförande och bli en del av Guds mission. Delaktigheten syftar också till att bli medveten om sina gåvor, att ta ansvar och bli en utgivande människa. Att bli delaktig i Guds stora berättelse och förstå den vision Gud har för sin skapelse och allt den rymmer. Det skapar en kreativ miljö, där man bjuds in som deltagare att vara en medskapare. Deltagare och ledare går tillsammans för att växa i tro.

Med dessa formuleringar vill Equmenia ge en riktning för de mötesplatser som formas i mötet med målgruppen. För att en växt i tro ska ske över tid, så behöver dessa delar beaktas och finnas med i någon mån.

Läs mer:
Växa i tro-planen hittar du här här