Ledarerekommendation

I samband med SAU:s årsmöte 2014 så antogs rekommendationer för ledare i SAU. Varje förening ansvarar för tillsättning, utbildning och utveckling för sina ledare. Det är också den lokala föreningen som beslutar om vilka ledare som finns med i den verksamhet som bedrivs.

Vi har dock tagit fram några rekommendationer/riktlinjer som vi tror är viktiga att bearbeta som ledare i SAU:s verksamhet.

De rekommendationer som antogs var följande:

I Trygga Händer

SAU utbildar under hösten 2014 instruktörer, vilka under 2015 kommer att erbjuda kursen I Trygga Händer vid 8 tillfällen. Vi förutsätter att alla ledare i SAU går denna kurs, gärna tillsammans med andra från den egna föreningen. I Trygga Händer har utformats av Frälsningsarmén, och våra instruktörer kommer att utbildas av Frälsningsarmén.
Mer info om I Trygga Händer och aktuella kursdatum hittar du här.

I vilken riktning vill du vandra?

Som ledare tror vi att det är viktigt att fundera på ledarskapets innehåll och riktning. Som ett led i att stötta lokalföreningen i detta arbete så rekommenderar vi materialet ”I vilken riktning vill du vandra?” som är framtaget av SALT- Barn och Unga i EFS. Detta material understryker ledarskapets utmaning, samtidigt som det ger utrymme för den enskilde ledaren att sätta ord på den riktning man önskar för sitt ledarskap.
Materialet laddar du ner här: I vilken riktning vill du vandra

Begränsat utdrag ur belastningsregister

Sedan 18/12 2013 finns en lag som möjliggör att göra ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Begränsade registerutdrag syftar till att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. SAU rekommenderar sina lokalföreningar att ta denna möjlighet för att skydda barn och unga. Dock är det viktigt att tänka igenom hur man går tillväga, varför vi hänvisar till Svensk Idrotts guide:

Vad säger lagen?
Rätten till begränsat utdrag ur belastningsregistret regleras i lagen om belastningsregister (1998:620).
1 § Den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.”
Varje förening ska själv besluta om den ska kräva att de som möter barn och ungdomar regelbundet i verksamheten ska visa ett begränsat registerutdrag.

Vad är syftet med begränsade registerutdrag?
Begränsade registerutdrag syftar till att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Vilka brott syns?
De brott som syns i ett begränsat utdrag ur belastningsregistret är samtliga sexualbrott och barnpornografibrott samt även uppgifter om mord, dråp, grov misshandel, människorov, människohandel, grovt rån och olaga tvång.

Hur ofta får man ta ut det?
Lagen föreskriver att registerutdraget inte får vara äldre än ett år för att vara giltigt.

Hur vilken ålder skall man vara i för få ut ett utdrag?
Rekommendation är att att man tillämpar det från man är 16 år.

Var begär du det?
Varje ledare ska själv begära ett registerutdrag. Det begärs av polismyndigheten. Det är alltså inte föreningen som ska begära registerutdrag av polismyndigheten.

Vem beslutar vilka som ska vara ledare?
Vid föreningens årsmöte ges styrelsen förtroende att utifrån stadgar och andra styrande dokument leda föreningen under verksamhetsperioden fram till nästa årsmöte. I styrelsens uppdrag ingår bland annat att fördela andra uppdrag som till exempel tränare och ledare.  Det är således styrelsens ansvar att utse och följa de ledare som verkar i föreningen.

 Vilka ska kontrolleras?
Lagen ger möjlighet för föreningen att kräva begränsade registerutdrag av den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring om arbetet eller uppdraget innebär direkt och regelbunden kontakt med barn.
Det kan vara tränare, lagledare, materialförvaltare och sjukgymnaster, men även vara andra som har regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Kontrollen ska göras på samtliga personer som omfattas av styrelsens beslut. Alla ska behandlas lika oavsett hur länge en person har haft uppdrag inom föreningen.

Så här kan föreningen gå till väga
1.Styrelsen informerar medlemmarna i föreningen att den kommer att begära att de som regelbundet möter barn och ungdomar i föreningens verksamhet ska visa begränsade registerutdrag. I information bör det även framgå varför styrelsen väljer att göra det, om föreningen har gjort andra åtgärder för att minska risken är trakasserier och övergrepp samt hur kontrollen går till.

2.Styrelsen ska utse två personer med hög integritet och stort förtroende bland föreningens medlemmar. Dessa bör få styrelsens mandat att utifrån vad som står i registerutdraget besluta om personen är lämpliga att erhålla den tilltänkta uppgiften.

3. Be personen själv ta kontakt med polismyndigheten och begära utdrag.

4. Personen visar upp utdraget för utsedda personer.

5. Dessa två ska alltid kontrollera det begränsade registerutdraget tillsammans. Kontrollen genomförs med fördel med personen som ska kontrolleras närvarande.

6. Lagen föreskriver att en kontroll av ett registerutdrag inte får dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp. Förslagsvis görs detta i ett register i en pärm. Detta register innehåller samtliga som har lämnat registerutdrag och omfattar enbart ”godkänd” eller ”icke godkänd” samt personuppgifter. Eventuella noteringar i belastningsregistret noteras ej och listan förvaras på säkert ställe.

7. Det begränsade registerutdraget ska alltid lämnas/skickas tillbaka till personen som det omfattar direkt efter att kontrollen är utförd.

8. Om registerutdraget innehåller för uppdraget negativ information så fattar de utsedda personerna utifrån styrelsens mandat beslut om personens eventuella uppdrag. Den kontrollerade ska få ett snabbt besked om den erbjuds det tilltänkta uppdraget eller ej.

Att tänka på
Det är endast tidigare dömda som upptäcks genom registerutdrag. Forskning visar att 90 % av alla sexualförbrytare är förstagångsförbrytare. Det finns en risk att det begränsade registerutdraget ensamt ger föreningen en falsk trygghet. Det är därför viktigt att ha ett ständigt pågående förebyggande arbetet utöver det begränsade registerutdraget.
En person som har begått brott som syns i det begränsade registerutdraget är inte förbjuden att verka i föreningen. Det är upp till föreningen själv att besluta. Föreningslivet kan vara en väg för tidigare brottslingar att få stöd för att inte återfalla i brottslighet. Om personer som har begått brott som syns i det begränsade registerutdraget ska erbjudas uppdrag inom föreningen bör föreningen ha en tydlig plan för att se till att dessa personer inte vistas ensamma med barn och ungdomar i föreningens verksamhet.