Rekommendationer för ledare (Information till församlingar kring vad SAU och SAM rekommenderar)

I samband med SAU:s årsmöte 2014 så antogs rekommendationer för ledare i SAU. Varje förening ansvarar för tillsättning, utbildning och utveckling för sina ledare. Det är också den lokala föreningen som beslutar om vilka ledare som finns med i den verksamhet som bedrivs.

SAU och SAM har dock centralt tagit fram några rekommendationer/riktlinjer som vi tror är viktiga att bearbeta som ledare i SAU:s verksamhet.

I Trygga Händer
Vi förutsätter att alla ledare i SAU går denna kurs, gärna tillsammans med andra från den egna föreningen. I Trygga Händer har utformats av Frälsningsarmén, och våra instruktörer utbildas av Frälsningsarmén.

SAU och SAM rekommenderar att alla ledare går denna kurs vart tredje år eller att man går en påfyllnadskurs vart tredje år. Detta gäller från att man är 18 år.

Till föreningar/församlingar där stora delar av ledarkåren gått utbildningen finns det möjlighet från hösten 2021 att köpa uppföljningskurs. Mer info här

Under 2022 kommer vi att börja med en enkel kurs för åldrarna 15-18 år. Denna kurs ges en gång per termin. Mer info kommer.

Begränsat utdrag ur belastningsregister
Sedan 18/12 2013 finns en lag som möjliggör att göra ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Begränsade registerutdrag syftar till att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. SAU rekommenderar sina lokalföreningar att ta denna möjlighet för att skydda barn och unga. Dock är det viktigt att tänka igenom hur man går tillväga. Vi vill därför att ni som förening/församling har eller gör en handlingsplan innan.

Vad säger lagen?
Rätten till begränsat utdrag ur belastningsregistret regleras i lagen om belastningsregister (1998:620).

1 § Den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.”

Varje förening/församling ska själv besluta om den ska kräva att de som möter barn och ungdomar regelbundet i verksamheten ska visa ett begränsat registerutdrag.

Vad är syftet med begränsade registerutdrag?
Begränsade registerutdrag syftar till att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

 Vilka brott syns?
De brott som syns i ett begränsat utdrag ur belastningsregistret är samtliga sexualbrott och barnpornografibrott samt även uppgifter om mord, dråp, grov misshandel, människorov, människohandel, grovt rån och olaga tvång.

Hur ofta får man ta ut det?
Lagen föreskriver att registerutdraget inte får vara äldre än ett år för att vara giltigt.
SAU/SAM rekommenderar att alla ledare visar upp ett nytt utdrag vart tredje år.

Från vilken ålder?
Vår rekommendation är att man tillämpar det från 16 års ålder. Utdrag kan begäras ut från det att personen är 15 år.

Var begär du det?
Varje ledare ska själv begära ett registerutdrag, det begärs av polismyndigheten. Man får som privatperson det hemskickat i sin postlåda.  Det är alltså inte föreningen/församlingen som ska begära registerutdrag av polismyndigheten.

Vilka ska kontrolleras?
Lagen ger möjlighet för föreningen att kräva begränsade registerutdrag av den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring om arbetet eller uppdraget innebär direkt och regelbunden kontakt med barn.

Kontrollen ska göras på samtliga personer. Alla ska behandlas lika oavsett hur länge en person har haft uppdrag inom föreningen.

Så här kan föreningen/församlingen gå till väga:

Vårt förslag är att styrelsen i SAU föreningen/församlingen informerar medlemmarna att den kommer att begära att de som regelbundet möter barn och ungdomar i föreningens/församlingens verksamhet ska visa begränsade registerutdrag. I informationen bör det även framgå varför man väljer att göra det, om föreningen har gjort andra åtgärder för att minska risken för trakasserier och övergrepp samt hur kontrollen går till.

Styrelsen ska utse en till två personer med hög integritet och stort förtroende bland föreningens/församlingens medlemmar. SAU/SAM rekommenderar att utse några andra personer i föreningen/församlingen än pastorn, då denne i regel redan har många olika uppgifter i församlingen. Personen eller personerna bör få föreningens/församlingens styrelses mandat att utifrån vad som står i registerutdraget besluta om personen är lämplig att erhålla den tilltänkta ledarrollen. Kontrollen genomförs med fördel då personen som kontrolleras är närvarande.

Lagen föreskriver att en kontroll av ett registerutdrag inte får dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp. Detta görs med datum. Eventuella noteringar i belastningsregistret noteras ej och listan förvaras på säkert ställe.

Det begränsade registerutdraget ska alltid lämnas/skickas tillbaka till personen som det omfattar direkt efter att kontrollen är utförd.

Om registerutdraget innehåller för uppdraget negativ information så fattar de utsedda personerna utifrån föreningens/församlingens styrelses mandat beslut om personens eventuella uppdrag. Den kontrollerade ska få ett snabbt besked om den erbjuds det tilltänkta uppdraget eller inte.

Vem beslutar vilka som ska vara ledare?
Varje förening/församling ansvarar för vilka man väljer till att vara ledare i sitt barn och ungdomsverksamhet.

Att tänka på
Det är endast tidigare dömda som upptäcks genom registerutdrag. Forskning visar att 90 % av alla sexualförbrytare är förstagångsförbrytare. Det finns en risk att det begränsade registerutdraget ensamt ger föreningen en falsk trygghet. Det är därför viktigt att ha ett ständigt pågående förebyggande arbete utöver det begränsade registerutdraget.

En person som har begått brott som syns i det begränsade registerutdraget är inte förbjuden att verka i föreningen. Det är upp till föreningen själv att besluta. Föreningslivet kan vara en väg för tidigare brottslingar att få stöd för att inte återfalla i brottslighet. Om personer som har begått brott som syns i det begränsade registerutdraget ska erbjudas uppdrag inom föreningen bör föreningen ha en tydlig plan för att se till att dessa personer inte vistas ensamma med barn och ungdomar i föreningens verksamhet.

 

Vi har här skrivit ner en enkel rutinbeskrivning för hur man gör utdrag ur belastningsregistret

Rutinbeskrivning för utdrag ur belastningsregistret