Ledarpolicy

I samband med SAU:s årsmöte 2014 så antogs rekommendationer för ledare i SAU. Varje förening ansvarar för tillsättning, utbildning och utveckling för sina ledare. Det är den lokala föreningen som beslutar om vilka ledare som finns med i den verksamhet som bedrivs.

SAU och SAM har dock centralt tagit fram några rekommendationer/riktlinjer.

I Trygga Händer:
Vi förutsätter att alla ledare i SAU går denna kurs, gärna tillsammans med andra från den egna föreningen.

SAU och SAM rekommenderar att alla ledare går denna kurs vart tredje år eller att man går en repetitionskurs vart tredje år. Detta gäller från att man är 18 år.

En nyhet är att vi erbjuder en lite förenklad ITH-kurs för de i åldrarna 15-18 år. Denna kurs ges en gång per termin. Mer info hittar du här.

Nya ledare:

SAU och SAM har också tagit fram ett förslag till samtalsfrågor (samtalsdokument). Det är något som vi rekommenderar församlingar/föreningar att använda sig av när man tar in nya ledare eller hjälpledare i ledargruppen. Mer info hittar du här.

Rekommendationer/Referenser:

SAU/SAM rekommenderar alla föreningar/församlingar att ta rekommendationer på varje ny ledare från tex arbetsgivare, tidigare föreningar eller församlingar. Detta för att lära känna personen lite bättre innan ni bjuder in den i ett ledaruppdrag och samtidigt se vilket ledaruppdrag som är lämpligt för personen.

Begär utdrag ur belastningsregister för alla ledare:

SAU och SAM rekommenderar sina lokalföreningar att ta denna möjlighet för att skydda barn och unga. Dock är det viktigt att tänka igenom hur man går tillväga.

Vi rekommenderar därför att ni som förening/församling har eller gör en handlingsplan kring detta som beskriver vad ni skall göra och hur.

Förslag på tillvägagångsätt:
Vårt förslag är att styrelsen i SAU föreningen/församlingen informerar medlemmarna att den kommer att begära att de som regelbundet möter barn och ungdomar i föreningens/församlingens verksamhet ska visa begränsade registerutdrag.

Observera att en del kommuner kräver utdrag ur belastningsregistret för att bevilja kommunbidrag.

I informationen till ledarna bör det även framgå varför man väljer att göra det, om föreningen har gjort andra åtgärder för att minska risken för trakasserier och övergrepp samt hur kontrollen går till.

Styrelsen ska utse en till två personer med hög integritet och stort förtroende bland föreningens/församlingens medlemmar. SAU/SAM rekommenderar att utse några andra personer i föreningen/församlingen än pastorn, då denne i regel redan har många olika uppgifter i församlingen. Personen eller personerna bör få föreningens/församlingens styrelses mandat att utifrån vad som står i registerutdraget besluta om personen är lämplig att erhålla den tilltänkta ledarrollen.

Kontrollen genomförs med fördel då personen som kontrolleras är närvarande.

Lagen föreskriver att en kontroll av ett registerutdrag inte får dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp. Detta görs med datum. Eventuella noteringar i belastningsregistret noteras ej och listan förvaras på säkert ställe.

Det begränsade registerutdraget ska alltid lämnas tillbaka till personen som det omfattar direkt efter att kontrollen är utförd.

Om registerutdraget innehåller för uppdraget negativ information så fattar de utsedda personerna utifrån föreningens/församlingens styrelses mandat beslut om personens eventuella uppdrag. Den kontrollerade ska få ett snabbt besked om den erbjuds det tilltänkta uppdraget eller inte.

Rutinbeskrivning:
Vi har här skrivit ner en enkel rutinbeskrivning för hur man gör utdrag ur belastningsregistret. Läs mer här

FAQ

Vad säger lagen?
Rätten till begränsat utdrag ur belastningsregistret regleras i lagen om belastningsregister (1998:620).

1 § Den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.”

Varje förening/församling ska själv besluta om den ska kräva att de som möter barn och ungdomar regelbundet i verksamheten ska visa ett begränsat registerutdrag.

Vad är syftet med begränsade registerutdrag?
Begränsade registerutdrag syftar till att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

 Vilka brott syns?
De brott som syns i ett begränsat utdrag ur belastningsregistret är samtliga sexualbrott och barnpornografibrott samt även uppgifter om mord, dråp, grov misshandel, människorov, människohandel, grovt rån och olaga tvång.

Hur ofta får man ta ut det?
Lagen föreskriver att registerutdraget inte får vara äldre än ett år för att vara giltigt.
SAU/SAM rekommenderar att alla ledare visar upp ett nytt utdrag vart tredje år.

Från vilken ålder?
Vår rekommendation är att man tillämpar det från 16 års ålder. Utdrag kan begäras ut från det att personen är 15 år.

Var begär du det?
Varje ledare ska själv begära ett registerutdrag, det begärs av polismyndigheten. Man får som privatperson det hemskickat i sin postlåda.  Det är alltså inte föreningen/församlingen som ska begära registerutdrag av polismyndigheten

Vilka ska kontrolleras?
Lagen ger möjlighet för föreningen att kräva begränsade registerutdrag av den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring om arbetet eller uppdraget innebär direkt och regelbunden kontakt med barn.

Kontrollen ska göras på samtliga personer. Alla ska behandlas lika oavsett hur länge en person har haft uppdrag inom föreningen.

Att tänka på
Det är endast tidigare dömda som upptäcks genom registerutdrag. Forskning visar att 90 % av alla sexualförbrytare är förstagångsförbrytare. Det finns en risk att det begränsade registerutdraget ensamt ger föreningen en falsk trygghet. Det är därför viktigt att ha ett ständigt pågående förebyggande arbete utöver det begränsade registerutdraget.

En person som har begått brott som syns i det begränsade registerutdraget är inte förbjuden att verka i föreningen. Det är upp till föreningen själv att besluta. Om personer som har begått brott som syns i det begränsade registerutdraget ska erbjudas uppdrag inom föreningen bör föreningen ha en tydlig plan för att se till att dessa personer inte vistas ensamma med barn och ungdomar i föreningens verksamhet.