SAU:s fond ”Alla ska med”

RIKTLINJER FÖR FONDEN

Syftet med fonden:
Vetskapen om denna fonds existens är menat att vara till för pastorer och ledare i lokala SAU-grupper. Då denna fond likt andra kommer avslå vissa ansökningar och bevilja vissa är det viktigt att ansökningsförfarandet sker så professionellt som möjligt och att den lokala ledaren inte inger falska förhoppningar till deltagaren innan ansökan är beviljad. Vi tror att ledare i lokalföreningen är kapabel att göra avvägningen vem i gruppen som behöver ekonomiskt stöd och vem som inte behöver och därför är en rekommendation att sköta ansökan till fonden diskret för att undvika ifrågasättande från andra deltagare om rättviseaspekten.

För vad kan man söka?
Alla arrangemang som SAU centralt anordnar.

Hur många arrangemang kan man söka för under ett år?
Varje enskild person kan maximalt få ut bidrag från fonden till två arrangemang per kalenderår.

Vem kan söka?
Pastor eller ledare i en SAU-ansluten lokalförening kan ansöka å den enskilda deltagaren vägnar under förutsättning att den lokala föreningen eller till föreningen knutna församlingen själva inte har möjlighet att sponsra deltagaren

Hur mycket kan man få?
Man kan maximalt ur vår fond bli sponsrad med hälften av arrangemangsavgiften. Detta eftersom vi tror att det är viktigt med en egeninsats att man fått kämpa lite för det själv.
Det ekonomiska utrymmet i fonden är begränsat och som ledare/pastor skall vara medveten om att det är en ansökan som sker och inga garantier lämnas för att den skall beviljas.

Ansökan ska innehålla:

En kort beskrivning av den enskilda deltagaren och dess relation till den lokala SAU-gruppen och till ledaren som söker.
En motivering till varför just denna person behöver stöd ur fonden.
En kort beskrivning om varför man i den lokala församlingen/föreningen inte själva kunnat ge ekonomiskt bidrag och hur man jobbar för att i framtiden på ett lokalt plan kunna hjälpa de som behöver ekonomiskt stöd

Ansökansförfarandet:
Ansökan skall vara inne till SAU senast fyra veckor innan arrangemang, men sök hellre tidigare. Handläggningstid av ärende cirka tre veckor. Handläggning kommer ske löpande under året av våra tjänstemän och endast rapporteras till SAU-styrelsen och dess AU.
Svar på inskickad ansökan:
Alla ansökningar som kommer in till SAU kommer behandlas och då handläggningen av ärendet är klart (maximal tid – tre veckor) meddelas beslut (både nekande och jakande) i ärendet till den angiven adress till ledare i lokalföreningen.

Finansiärer:
Fonden finansieras av stiftelsen Sackaois och SAU.

ansökningsblankett-till-SAU-fonden