Redovisning och medlemskap

I SAUs stadgar, antagna på årsmöte 2020-06-07, står det följande om medlemskap i SAU:

Medlemskap
§ 3
SAU utgörs av lokalföreningar och av barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i en SAM-församlings regi eller annan regi och som aktivt ansluter sig till SAU. Med lokalförening menas en förening med egen förvaltning, d.v.s. styrelse, årsmöte och stadgar.

Möjlighet till enskilt medlemskap finns.

§ 4
Lokalförening eller verksamhet som enligt § 3 vill ansluta sig till SAU ansöker skriftligen till SAU:s styrelse. Styrelsen prövar om verksamheten som bedrivs är förenlig med SAU:s stadgar och beslutar därefter i frågan. Även enskild person som vill ansöka om medlemskap i SAU gör detta skriftligt till styrelsen som sedan beslutar i frågan. Som medlem i SAU räknas den som är medlem i en SAU-ansluten lokalförening eller verksamhet samt enskild person som har beviljats medlemskap.
SAU-ansluten lokalförening eller verksamhet ska årligen redovisa medlemsstatistik till SAU.

SAU tar ut medlemsavgift som fastställes årligen på årsmötet.