Redovisning och medlemskap

I SAUs stadgar, antagna på årsmöte 2020-06-07, står det följande om medlemskap i SAU:

Medlemskap
§ 3
SAU utgörs av lokalföreningar och av barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i en SAM-församlings regi eller annan regi och som aktivt ansluter sig till SAU. Med lokalförening menas en förening med egen förvaltning, d.v.s. styrelse, årsmöte och stadgar.

Möjlighet till enskilt medlemskap finns.

§ 4
Lokalförening eller verksamhet som enligt § 3 vill ansluta sig till SAU ansöker skriftligen till SAU:s styrelse. Styrelsen prövar om verksamheten som bedrivs är förenlig med SAU:s stadgar och beslutar därefter i frågan. Även enskild person som vill ansöka om medlemskap i SAU gör detta skriftligt till styrelsen som sedan beslutar i frågan. Som medlem i SAU räknas den som är medlem i en SAU-ansluten lokalförening eller verksamhet samt enskild person som har beviljats medlemskap.
SAU-ansluten lokalförening eller verksamhet ska årligen redovisa medlemsstatistik till SAU.

SAU tar ut medlemsavgift som fastställes årligen på årsmötet.

 

Under rubrikerna till vänster hittar du information om medlemsavgift, vad som definierar en lokalförening och hur du ska redovisa medlemsstatistik till SAU.