Revisorns uppdrag

LOKAL REVISION i SAU-föreningar 

Detta är tänkt som en lathund för valda revisorer i en lokalförening. Kan exempelvis användas vid rekrytering av nya revisorer eller som checklista för nuvarande revisorer.

Varför behövs lokal revision?

Revisorernas uppgift är att på uppdrag av lokalföreningens medlemmarnas granska förvaltningen av lokalföreningen. På så sätt behöver inte alla medlemmar granska att verksamheten sköts i enlighet med dess stadgar och andra styrdokument och inte heller granska att ekonomin förvaltats på ett bra sätt.

Vad innebär revisionen?

Revision innebär att revisorerna granskar ekonomin och dokument, så som protokoll. Det blir ett sätt att säkerställa att styrelsen skött sina åtaganden. Revisorerna lämnar sedan rapport till medlemmarna på årsmötet som med utifrån rapporterna fattar beslut om styrelsens får ansvarsfrihet.


CHECKLISTA

Revisorns uppgift är att GRANSKA

  • Styrelsens arbete i förhållande till lokalföreningens stadgar.
  • Styrelsens förvaltning av ekonomin (bland annat ev. medlemsavgifter) under året som ligger bakom och utifrån det råda eller avråda årsmöte att ge styrelsen ansvarsfrihet för året som ligger bakom.
  • Om uppgifterna om antalet medlemmar i verksamhetsredovisningen som skickas till SAU central stämmer överens med den medlemslista som föreningen upprättat för året, samt med föreningens årsberättelse, och därefter skriva under verksamhetsredovisningen.
  • Medlemsbekräftelsernas korrekthet (ex. att all väsentlig information finns, att ingen namnförfalskning gjorts och/eller att det finns en betalning knuten till varje medlemsbekräftelse).