”Alla ska med”- SAUs ekonomiska resurs

RIKTLINJER 

Syftet:
Möjliggöra deltagande för barn och ungdomar inom SAU som av ekonomiska skäl har svårt att delta i de centrala arrangemang som anordnas.

För vad kan man söka?
Alla arrangemang som SAU centralt anordnar.

Hur många arrangemang kan man söka för under ett år?
Varje enskild person kan maximalt söka ekonomiskt stöd till två arrangemang per kalenderår.

Vem kan söka?
Pastor eller ledare i en SAU-ansluten lokalförening/barn- och ungdomsverksamhet kan ansöka å den enskilda deltagaren vägnar under förutsättning att den lokala föreningen/församlingen själva inte har möjlighet att sponsra deltagaren.

Hur mycket kan man få?
Man kan maximalt bli beviljad hälften av arrangemangsavgiften.

Ansökan ska innehålla:

En kort beskrivning av den enskilda deltagaren och dess relation till den lokala SAU-föreningen/verksamheten och till ledaren som söker.
En motivering till varför just denna person behöver stöd.
Ur ett GDPR-perspektiv vill vi inte att personens namn uppges  i ansökan.

Ansökningsförfarandet:
Ansökan skall vara inne till SAU senast fyra veckor innan arrangemangets början, men sök hellre tidigare. Handläggningstid av ärende cirka tre veckor. Handläggning kommer ske löpande under året av våra tjänstemän och endast rapporteras till SAU-styrelsen och dess AU.

Svar på inskickad ansökan:
Alla ansökningar som kommer in till SAU kommer behandlas och då handläggningen av ärendet är klart (maximal tid – tre veckor) meddelas beslut (både nekande och jakande) i ärendet till angiven adress till ledare i lokalföreningen/verksamheten.

Ansökningsblankett