Kriterier

Här nedan följder de kriterier på vad som behövs för att vara en lokalförening. Vi hjälper gärna till och stöttar er i bildandet av förening. Ta då gärna kontakt med oss på SAU.

 

 • STADGAR: Föreningen måste ha antagit egna stadgar. Förslag på hur dessa stadgar kan se ut hittar ni här. Stadgarna skickar ni sedan in till SAU så att SAU kan göra en bedömning om de är förenliga med kraven som ställs för att vara en lokalförening. Varje gång ni sedan ändrar era stadgar behöver dessa sändas till SAU med tydlig markering om vad som förändrats.

 

 • MEDLEM: Lokalföreningen måste rapportera alla sina medlemmar till SAU i en medlemsförteckning. För att SAU ska kunna söka statsbidrag krävs att 60% av föreningens medlemmar är i åldern 6-25 år och att de frivilligt valt att bli medlemmar. Man blir medlem genom att betala en årlig medlemsavgift eller skriva under ett medlemskort. SAU har två olika mallar som kan använda vid medlemsbekräftelse. En mall per medlem och en annan per grupp. Använd den ni tycker är bäst.

 

 • VERKSAMHETSBESKRIVNING: För att vara en godkänd förening måste den ha aktiv verksamhet som ni varje år beskriver. En mall för detta finner ni här. För att verksamhetsbeskrivningen ska godkännas krävs att den innehåller
  – att föreningen är bidragsgrundande för SAU
  – en årsberättelse för året
  – vilka personer som utgjort lokalföreningens styrelse (eller motsvarande organ)
  – antalet bidragsgrundande medlemmar (de medlemmar som är mellan 6-25 år och som gjort en aktiv handling visat medlemskap genom att betala medlemsavgift eller namnunderskrift)

 

 • ÅRSMÖTE: Lokalföreningen måste varje år hålla et årsmöte som måste intyga att mötet varit behörigt. Årsmötet ska vara föreningens högsta beslutande möte dit alla lokalföreningens medlemmar är inbjudna och har rösträtt. Styrelsen skall väljas årligen av medlemmarna på årsmötet och måste bestå av minst tre personer. Lokalföreningen ska ha minst en revisor och ska vara vald av lokalföreningens medlemmar på årsmötet. Revisorns uppdrag i lokalföreningen är att undersöka den senast valda styrelsens arbete åt medlemmarna, så att styrelsen följer beslut fattade av årsmötet, sköter föreningens ekonomi och följder föreningens stadgar. Därför kan inte samma person vara revisor och styrelsemedlem. Revisorn bör dessutom inte vara nära släkt, såsom syskon, make, maka, förälder eller barn till någon i styrelsen.