Kriterier

Här nedan följder de kriterier på vad som behövs för att vara en lokalförening. Vi hjälper gärna till och stöttar er i bildandet av förening. Ta då kontakt med oss på SAU.

 

  • STADGAR: Föreningen måste ha antagit egna stadgar. Förslag på hur dessa stadgar kan se ut hittar ni här. Stadgarna skickar ni sedan in till SAU så att SAU kan göra en bedömning om de är förenliga med kraven som ställs för att vara en lokalförening. Varje gång ni sedan ändrar era stadgar behöver dessa uppdateras hos SAU med tydlig markering om vad som förändrats.

 

  • MEDLEM: Lokalföreningen måste rapportera alla sina medlemmar till SAU via det digitala medlems- och redovisningssystemet REDO, som du kan läsa mer om här.
    För att SAU ska kunna söka statsbidrag krävs att 60% av föreningens medlemmar är i åldern 6-25 år och att de frivilligt valt att bli medlemmar. Man blir medlem genom att registrera sig i REDO, eller att registrera sig i REDO samt betala föreningens medlemsavgift (om den är obligatorisk). Fortsatt medlemskap kommande år bekräftas via en förfrågan från föreningen via REDO, på antingen sms eller e-post, alternativt via betalning av föreningens medlemsavgift.

 

  • ÅRSMÖTE: Lokalföreningen måste varje år hålla ett årsmöte som måste intyga att mötet varit behörigt. Årsmötet ska vara föreningens högsta beslutande möte dit alla lokalföreningens medlemmar är inbjudna och har rösträtt. Styrelsen skall väljas årligen av medlemmarna på årsmötet och måste bestå av minst tre personer. Lokalföreningen ska ha minst en revisor och ska vara vald av lokalföreningens medlemmar på årsmötet. Revisorns uppdrag i lokalföreningen är att undersöka den senast valda styrelsens arbete åt medlemmarna, så att styrelsen följer beslut fattade av årsmötet, sköter föreningens ekonomi och följder föreningens stadgar. Därför kan inte samma person vara revisor och styrelsemedlem. Revisorn bör dessutom inte vara nära släkt, såsom syskon, make, maka, förälder eller barn till någon i styrelsen.