Organisationen

SAU är en helhet som består av fyra regioner i vilka alla SAU:s medlemmar ingår. Dessa är; Nord, Syd, Väst och Öst. Varje region har ett eget årsmöte där olika val görs. Kandidater till de olika valen tas fram av regionens valberedning.

På regionårsmötet väljs årligen:

  • 1 person till SAU:s valberedning på två års mandatperiod. Regionårsmötet fattar beslut om att nominera kandidater till posterna, beslut fattas på SAU:s årsmöte.
  • 1 representant från regionen till varje råd på ett års mandatperiod

Regionens valberednings uppdrag består alltså i att hitta kandidater till ovanstående poster. Personal på kontoret finns behjälpliga med att sammanställa vilka lediga poster som finns, och styrelseledamöter finns som en resurs i arbetet.

På SAU:s årsmöte väljs årligen:

  • Ordförande på ett år
  • Styrelseledamöter på 3 års mandatperiod.
  • Revisorer och revisorsersättare på ett år.
  • SAU:s valberedning

SAU:s valberedning har till uppgift att förbereda ovanstående val till årsmötet. Totalt utgörs SAU:s valberedning av 9 st personer, 8 st från regionerna och 1 från SAU-kontoret som också är sammankallande för gruppen.

Styrelsen
SAU-styrelsen består av 11 ledamöter och en ordförande. SAU:s generalsekreterare och kontorschef är adjungerade på styrelsemötena.
Arbetet i styrelsen sker i tät dialog med generalsekreteraren och kontorschefen. Dessa ansvarar i sin tur, tillsammans med övrig anställd personal, för det dagliga arbetet på SAU.

Metodområden
Barn, Musik, Ungdom och UV-scout
Varje metodområde har en anställd konsulent samt ett råd som arbetar för att kontinuerligt förvalta, utveckla och förbättra SAU:s verksamhet. I varje råd finns valda ledamöter från regionerna och från SAU-styrelsen, en ordförande samt en konsulent.
Resultatet av samarbetet i råden avspeglar sig sedan i SAU:s verksamhet.

SAU-kontoret
På SAU-kontoret arbetar det för tillfället åtta personer, på varierande sysselsättningsgrad.
För aktuell information och kontaktuppgifter till de anställda, se www.sau.nu/kontakt