Stadgar

§ 1
Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU) är en självständig organisation inom Svenska Alliansmissionen (SAM) som stöder dess församlingars arbete bland barn och ungdomar.

Uppdrag
§ 2
Vi tror på en Gud, skapare, uppehållare och frälsare, uppenbarad som Fader, Son och Helig Ande. Utifrån denna bekännelse arbetar SAU för att vinna människor för Kristus, verka för deras växande i tron, leda dem in i den kristna församlingen och så arbeta för Guds rikes tillväxt såväl i Sverige som i andra länder.

Medlemskap
§ 3
Medlemskap i SAU erhålles genom lokala barngrupper, scoutkårer, tonårs-/ungdomsgrupper och körer/musikgrupper eller liknande, eller som enskilt medlemskap.

§4
SAM-församlingarnas barn- och ungdomsgrupper tillhör SAU om begäran att stå utanför detsamma ej ingivits. Övriga barn- och ungdomsgrupper samt enskilda medlemmar beviljas medlemskap av SAU:s styrelse.

Årskonferens
§ 5
Årskonferensen är SAU:s högsta beslutande organ och utgörs av valda ombud, samt av ledamöterna i SAU-styrelsen.

§ 6
Årskonferensen hålles före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen för vart år beslutar. Kallelse skall tillställas ombuden senast 1 månad före konferensen.

§ 7
Vid årskonferensen skall följande ärenden förekomma:
a. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
b. Revisorernas berättelse
c. Beslut angående ansvarsfrihet
d. Fastställande av budget
e. Val av ordförande på ett år
f. Val av styrelse.
g. Val av revisorer och revisorsersättare
h. Val av valberedning
i. Andra ärenden som tillkommer årskonferensen att avgöra

§ 8
Beslut fattas med enkel majoritet där annat ej föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid personval avgörs ärendet genom lottning. Styrelsen väljs med slutna sedlar. I övrigt sker öppen omröstning om årskonferensen ej beslutar annorlunda.

§9
Motions- och förslagsrätt tillkommer medlemmar enligt § 4 i dessa stadgar, samt ledamöter i SAM-styrelsen och SAU: s revisorer. Vidare tillkommer förslagsrätt SAU:s styrelse. Motion till årskonferensen skall ha inkommit till styrelsen senast två månader före årskonferensen och vid förslag till stadgeändring senast fyra månader före nämnda konferens.

§ 10
Extra årskonferens hålls då SAU-styrelsen så beslutar. Årskonferens skall också hållas på begäran av samtliga revisorer eller av minst en tredjedel av medlemsgrupperna.

Ombud
§ 11
Medlemsgrupper enligt § 3 äger rätt att sända ombud till SAU:s årskonferens samt till regionsårsmötet. Varje medlemsgrupp äger rätt att sända 2 ombud plus ersättare till årskonferensen och 1 ombud plus ersättare till regionsårsmötet.

§ 12
Rösträtt vid SAU:s årskonferens samt vid regionsårsmötet tillkommer med en röst vardera befullmäktigat ombud. Ledamöter i SAU-styrelsen har rösträtt vid årskonferensen, dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller val av revisorer. Yttranderätt tillkommer varje medlem i Svenska Alliansmissionens Ungdom.

Styrelse
§ 13
SAU:s verksamhet handhas av en styrelse med säte i Jönköping. Styrelsen består av ordförande och 11 ledamöter. 11 ledamöter väljs av årskonferensen för en tid av tre år, år ett och två väljs fyra ledamöter, år tre väljs tre ledamöter. Lokalföreningar inom SAU, församlingar inom SAM som inte har en lokalförening, samt Svenska Alliansmissionen äger rätt att nominera ledamöter till styrelsen. Styrelsen kan till sig adjungera ytterligare personer, i varje fall de finner det befogat. Valbar till SAU:s styrelse är den som är medlem i Svenska Alliansmissionens Ungdom. Styrelsen bör sammanträda minst tre gånger per år, och detta på kallelse av ordförande eller då minst sex ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU) bestående av ordförande, vice ordförande samt en övrig ledamot. AU förbereder ärenden till styrelsen samt beslutar i mindre frågor som inte kan anstå till nästkommande styrelsesammanträde. Styrelsen har rätt att tillsätta övriga erforderliga organ för verksamheten, vilka fattar beslut enligt regler, fastställda av SAU-styrelsen.

Det åligger styrelsen att förbereda ärenden till årskonferensen att verkställa årskonferensens beslut att i övrigt leda och ansvara för SAU:s arbete och ekonomiska förvaltning, samt utse firmatecknare.

§14
SAU:s metodarbete leds av råd: Barnråd, UV-scoutråd, Tonårsråd och Musikråd. Antalet ledamöter i råden ska vara minst fem, max åtta, och fastställs årligen av SAU-styrelsen. Ledamöterna i Barnråd, UV-scoutråd, Tonårsråd och Musikråd väljs av regionårsmötena med en representant från varje region. Resterande representanter utses av SAU-styrelsen.

Ekonomi
§ 15
Räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens åtgärder och förvaltning granskas årligen av två av årskonferensen valda revisorer, varav en auktoriserad revisor. För revisorerna väljs två ersättare, varav en auktoriserad revisor.

Valberedning
§ 16
Årskonferensen väljer årligen fyra ledamöter på två år, en från vardera av SAU:s fyra regioner. Dessa ledamöter föreslås på regionårsmötena. SAU:s arbetarkår väljer inom sig en representant på ett år vilken också är sammankallande för valberedningen. Valberedningen består av nio ledamöter. Valberedningen har till uppgift att förbereda val till årskonferensen.

Stadgeändring
§ 17
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av årskonferensen med två tredjedels majoritet. Gäller ändring § 18 erfordras beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande årskonferenser.

Upplösning
§ 18
Beslut om upplösning skall för att äga giltighet fattas med två tredjedels majoritet av två på varandra följande årskonferenser. Upplöses SAU skall disponibla medel tillfalla SAM.