Verksamhetsplan

SAU:s årskonferens beslutar vart 6:e år om en Verksamhetsplan som ligger till grund för inriktningen på SAU:s arbete under kommande 6-årsperiod. Den Verksamhetsplan som nu är aktuell antogs vid årskonferensen 2019 och är giltig för åren 2020-2025.

SAU Verksamhetsplan 2020–2025

 

Vi tror på en Gud, skapare, uppehållare och frälsare, uppenbarad som Fader, Son och Helig Ande. Utifrån denna bekännelse arbetar SAU för att vinna människor för Kristus, verka för deras växande i tron, leda dem in i den kristna församlingen och så arbeta för Guds rikes tillväxt såväl i Sverige som i andra länder. §2 i SAU:s stadgar

Utifrån bekännelsen att Jesus Kristus är Herre (Fil 2:11), så vill vi inom SAU:

  • leda barn och unga till ett möte med Jesus Kristus, ett möte som utmanar till en förändrad bild av sig själv, Gud och omvärlden och som uppmuntrar till att ta del av församlingens gemenskap, liv och uppdrag.
  • att vår verksamhet ska vara utrustande och ge redskap och verktyg för att kunna leva ett liv i efterföljelse i en föränderlig värld. Där ska SAU vara med och förmedla en tro som håller att både vila i och brottas med.
  • utmanas av Guds kärlek till sin skapelse och efter bästa förmåga hjälpa varandra att leva ut den kärleken, rotade i vissheten om att vi älskar därför att Han först älskade oss (1 Joh. 4:19).
  • i allt vara en Jesusfokuserad rörelse som utmanar till att ta Guds ord, bönen och den värld vi lever i på stort allvar.
  • Vara en profetröst i samhället och verka för fred, demokrati, jämlikhet och rättvisa och som står upp för de svaga och de utan röst.
  • Stärka våra ledare genom uppmuntran, stöd och utbildning så att de kan växa i lärjungaskap och ledarskap
  • Vara en demokratisk organisation som ger unga chansen att påverka, tränas i ledarskap och som omfamnar en mångfald av kreativa uttryck

 

Ovanstående satser är ett koncentrat av följande texter. Dessa texter utgör ett komplement och förtydligar och fördjupar verksamhetsplanens innehåll och syfte. Utifrån dessa texter formulerar SAU-styrelsen och samtliga metodråd sina handlingsplaner.

 

Guds ord och bönen

Vi tror att bön är en levande relation mellan Gud och människa med kraft att förvandla. Vi erkänner vårt beroende av Gud i alla livets delar varför bönen behöver vara en naturlig del i all SAU-verksamhet; i förberedelse, genomförande och uppföljning.

Vi tror att Bibeln är Guds ord. Därför vill vi tillsammans utmanas, utrustas och utvecklas genom att enskilt och tillsammans läsa och försöka förstå Bibelns budskap i vår tid. Vår övertygelse är att Bibeln har förmåga att vägleda till ett helt liv men också att den tål att prövas och SAU ska vara ett tillåtande sammanhang där vi vågar ställa frågor och be om förklaringar. SAU vill vara en autentisk rörelse som inte bara läser utan också lever ut Bibelns ord (Jak. 1:22).

Vi ser en minskande nivå av bibelkunskap i många sammanhang och vill verka för att bibelläsandet blir en naturlig del i all verksamhet och därigenom också hjälper barn och unga att formulera ett språk för sin tro.

Ett liv i efterföljelse

Med bön, Bibel och god undervisning som ledord vill vi rusta människor för ett liv i Kristi efterföljd. Våra centralt arrangerade verksamheter och våra lokala grupper kompletterar varandra i det arbetet. Vi tror inte att lärjungar bäst formas i storgrupp på centrala arrangemang, utan ser behovet av väl fungerande lokala grupper där ledare som goda förebilder i ord och handling leder barn och unga närmare Kristus. Oavsett nivå, centralt eller lokalt, ska SAU finnas tillhands som en resurs som inspirerar och utrustar.

Vi vill inte begränsa oss till vissa uttryck i efterföljelsen utan tror att evangeliet kan speglas i en mångfald av uttryck och kreativitet men i allt ska vi vara reflekterande praktiker som inte bara formulerar ett ”hur” utan också ett ”varför”.

Vi vill också verka för ett lärjungaskap präglat av en sund karismatik som ger god frukt, bygger upp och kännetecknas av lyhördhet för Andens röst, ledning och gåvor.

Ett liv i efterföljelse är gemenskap, där den enskilde kristnes liv vävs samman med församlingen och den världsvida kyrkan. Vi vill vara en motkraft till den individualisering som bidrar till ensamhet och privatisering av tron, genom att verka för goda relationer mellan människor och till världen vi lever i.

Relationer människor emellan

Vi tror att människan är skapad för relation, både med Gud och andra människor. Därför arbetar vi aktivt för både etablering och fördjupning av relationer människor emellan. Vi vill ta utmaningen att älska sin nästa som sig själv på stort allvar och vänder oss emot objektifiering och diskriminering på grund av t.ex. kön, religion, etnicitet, sexualitet eller funktionsvariationer.

Vi vill vara en resurs för god integration och arbeta för ett öppet och välkomnande Sverige med utgångspunkten att mångkulturalitet kan berika både kyrka och samhälle.

Vi tror på barn och ungas rätt till andlig och personlig utveckling, i enlighet med FN:s barnkonvention, och ska i allt arbeta för att kunna erbjuda trygga miljöer där detta kan ske.

Vi upplever ett stort behov av mentorskap och möten över generationsgränser och vill verka för att unga och äldre kan mötas, dela erfarenheter och lära av varandra.

SAU vill verka för en helhetssyn på människan, hon består av ande, kropp och själ och alla dessa delar menar vi är sammanhängande. Vi ser ökande problem med unga människors psykiska mående och vill därför uppmärksamma och utrusta ledare i vår organisation för att arbeta med och våga leva nära den psykiska ohälsan.

Relationen till omvärlden

Vi vill uppmuntra och stärka relationen till trossyskon. Vi tror att ekumenik är viktigt i både det lokala och centrala arbetet och vi vill uppmuntra samverkan med människor och organisationer där vi tror att det kan vara fruktbart. Vi tror att det i andra kyrkotraditioner och rörelser finns inspiration och erfarenhet att lära av och att vår egen tradition har ett värdefullt bidrag.

Vi vill ta ett holistiskt missionsuppdrag på allvar i form av ökat internationellt engagemang och utbyte men med insikten om att även Sverige är ett missionsfält. Vi vill skapa möjligheter för unga att följa sin kallelse att gestalta Guds rike, både nationellt och internationellt. Vi vill forma en människosyn som gör att vi inte ser de vi möter främst som frälsningsobjekt utan som människor älskade av Gud.

Guds kärlek uppenbaras i Jesus Kristus. Vi tror att Jesus har gett sitt liv för hela världen och att vi har en del i missionsuppdraget att dela med oss av evangeliet till alla folk (Apg 1:8). Tron föds och får liv där evangeliet förkunnas, gestaltas och tillgängliggörs för varje människa. Vi vill därför uppmuntra, utmana och utrusta unga människor att dela evangeliet både i Sverige och i resten av världen, så att alla människor får möjlighet att lära känna Jesus som personlig frälsare och Herre.

SAU vill ta ansvar och vara solidariska med våra medmänniskor, oavsett var på vår planet dessa befinner sig. Vi har för avsikt att verka för en hållbar värld och ta vårt förvaltarskap på allvar. Vi ansluter oss till den globala rörelse som verkar för genomförandet av FN:s 17 globala mål (Agenda 2030). Vi tror på ett starkt och aktivt civilsamhälle där vi får vara en resurs och kan bidra med vår kompetens.

Vi vill att SAU ska vara en profetröst i vårt samhälle; vi ska inte sitta tysta när fattiga, utsatta och svaga förtrycks utan stå upp för de som behöver en röst.

Vi uppmuntrar både personligt och gemensamt engagemang, liksom opinionsbildning och samverkan med andra som delar denna vilja till solidaritet.

Vi tror att Gud skapat och älskar den här jorden och att människan har blivit anförtrodd att vara Hans förvaltare. I det förvaltarskapet har vi brustit, därför ber vi om förlåtelse och manar till omvändelse.

Med Paulus ord ifrån Kol 1:16-21, bekänner vi att skapelsen tillhör Kristus och en dag ska återupprättas genom Honom. Till den dagen kommer, vill vi troget engagera oss i arbetet för att vårda skapelsen. Vi ser den ekologiska kris som världen befinner sig i och vill sträva efter att i allt göra vad vi kan och öka medvetenheten i dessa frågor, även när det går ut över vår bekvämlighet.
SAU ska alltid ha en aktuell miljöpolicy och verka för att denna efterlevs i samtliga arrangemang.

Ledare

All SAUs verksamhet bygger på våra ideella ledare. Vi vill fortsätta arbeta med att stötta, uppmuntra och utmana dessa till att utvecklas som ledare och lärjungar. Vi vill stimulera samtal om vad det innebär att vara ledare både i SAU och andra sammanhang och vilka förväntningar vi har på varandra. Vi vill erbjuda relevanta utbildningar för att våra ledare ska kunna öka sin kompetens och bli tryggare i sitt ledarskap, och vi vill finnas till hjälp och stöttning för lokala ledargrupper.

Våga!

SAU vill inte begränsas av rädslan för misslyckande. Vi tror på att ge utrymme för kreativitet, att ge unga chansen att pröva sina vingar i en mångfald av uttryck, i en trygg miljö med stöttning och uppbackning. Vi vill arbeta för att SAU ska vara ett sammanhang där människor vågar pröva sina drömmar och att det alltid ska finnas möjlighet att pröva nya vägar och uttryckssätt för evangeliet.

Vi vill inte alltid servera barn och unga färdiga lösningar, utan istället se dessa som medskapare, som själva kan vara med och forma sina aktiviteter och sammanhang.

Vi vill utmana till att inte enbart se barn och unga som framtidens församling, utan att våga se dem som dagens församling, med gåvor och talanger men framförallt som Guds älskade, och fullvärdiga lemmar i Hans kyrka här och nu.